แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บิทคอยน์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บิทคอยน์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BITCOIN COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556091748
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 มิ.ย. 2556 (11 ปี 0 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2557 , 2558 , 2559 , 2560 , 2561
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บิทคอยน์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,125,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

116,593,950 บาท (3731.01% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 66123 : กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้าสกุลเงินที่ใช้สำหรับทำธุรกรรม

อันดับธุรกิจ บริษัท บิทคอยน์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 66123

66123 : กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เครดิตทางการค้า บริษัท บิทคอยน์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บิทคอยน์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 66123

66123 : กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BITCOIN COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BITCOIN COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บิทคอยน์ จำกัด

509, 511 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท บิทคอยน์ จำกัด

509, 511 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้