แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NUTRITION PROFESS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556117593
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ก.ค. 2556 (8 ปี 10 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 029889360

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 40,000,000
มูลค่าบริษัท 195,552,032 บาท (488.88% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ ขายสินค้าทางเภสัชกรรม อาหารเสริม เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง และเวชสำอาง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เวียร์ทริศ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

แบลคมอร์ส จำกัด

ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,0001,8051,3063,933
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 509290269588
กรุงเทพมหานคร 1,0231,0427462,181
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

1,3431,3239552,830
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

17151327

เครดิตทางการค้า บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,0001,8051,3063,933
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 509290269588
กรุงเทพมหานคร 1,0231,0427462,181
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

1,3431,3239552,830
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

17151327

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NUTRITION PROFESS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NUTRITION PROFESS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด

1,2 ซอยจตุโชติ 14(วัดโคกจ้าหล่า) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด

1,2 ซอยจตุโชติ 14(วัดโคกจ้าหล่า) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้