แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ศรีไทยเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ศรีไทยเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SRITHAI DAILY FOOD COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556187702
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 25 พ.ย. 2556 (8 ปี 6 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 027206231

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ศรีไทยเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 77,000,000
มูลค่าบริษัท 385,076,824 บาท (500.1% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายซอส เครื่องปรุงรสอาหารและวัตถุดิบประกอบอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด

จิ้วฮวด จำกัด

เอฟ-พลัส จำกัด

สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ศรีไทยเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,3254,8232,2206,321
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,0601,7988542,128
กรุงเทพมหานคร 1,3102,8391,3883,820
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,6773,6981,7804,797
TSIC : 10772

10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ

61078

เครดิตทางการค้า บริษัท ศรีไทยเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ศรีไทยเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,3254,8232,2206,321
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,0601,7988542,128
กรุงเทพมหานคร 1,3102,8391,3883,820
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,6773,6981,7804,797
TSIC : 10772

10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ

61078

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SRITHAI DAILY FOOD COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SRITHAI DAILY FOOD COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ศรีไทยเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด

171 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ศรีไทยเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด

171 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้