แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พงศ์บัณฑิต เมทัลเวิคส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พงศ์บัณฑิต เมทัลเวิคส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PONGBANDIT METALWORKS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557094767
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 3 ก.ค. 2557 (7 ปี 5 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พงศ์บัณฑิต เมทัลเวิคส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 2,538,472 บาท (253.85% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 28230 : การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะกรรม
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับชุบโลหะ

อันดับธุรกิจ บริษัท พงศ์บัณฑิต เมทัลเวิคส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 212,509469,598295,949278,718
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 37,46558,81850,57542,978
กรุงเทพมหานคร 83,967175,958101,008112,674
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

130,215267,960154,656166,706
TSIC : 28230

28230 : การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะกรรม

405556410467

เครดิตทางการค้า บริษัท พงศ์บัณฑิต เมทัลเวิคส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงิน “TBS CCC Index”

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พงศ์บัณฑิต เมทัลเวิคส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 212,509469,598295,949278,718
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 37,46558,81850,57542,978
กรุงเทพมหานคร 83,967175,958101,008112,674
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

130,215267,960154,656166,706
TSIC : 28230

28230 : การผลิตเครื่องจักรสำหรับงานโลหะกรรม

405556410467

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PONGBANDIT METALWORKS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PONGBANDIT METALWORKS COMPANY LIMITED

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงิน “TBS CCC Index”

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พงศ์บัณฑิต เมทัลเวิคส์ จำกัด

527 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท พงศ์บัณฑิต เมทัลเวิคส์ จำกัด

527 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้