แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล WORLD KNITTING APPAREL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557110789
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ส.ค. 2557 (7 ปี 6 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0818535311

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 6,979,450 บาท (139.59% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า
วัตถุประสงค์ ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เวรี่กู๊ด ยูนิฟอร์ม จำกัด

อาทีเซีย การ์เม้นท์ จำกัด

กรุงเทพโซวอิ้ง จำกัด

บางกอกโกลบอล ซัพพลาย จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 52,36563,881468,01973,784
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,76112,60962,57815,949
สมุทรสาคร 1,9261,8826,8842,337
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

32,59642,115326,72649,472
TSIC : 14120

14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า

355072548

เครดิตทางการค้า บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 52,36563,881468,01973,784
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,76112,60962,57815,949
สมุทรสาคร 1,9261,8826,8842,337
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

32,59642,115326,72649,472
TSIC : 14120

14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า

355072548

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WORLD KNITTING APPAREL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WORLD KNITTING APPAREL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

314-314/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

314-314/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้