แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล WORLD KNITTING APPAREL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557110789
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ส.ค. 2557 (8 ปี 0 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0818535311

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 10,247,458 บาท (204.95% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า
วัตถุประสงค์ ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ลำพูนไชย ฮาร์ดแวร์ จำกัด

ปุยฝ้าย การ์เม้นท์ จำกัด

ทะเวนตี้นานาภัณฑ์ จำกัด

ไฮย์คอว์ลิตี้การ์เมนท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 14120

14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า

เครดิตทางการค้า บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 14120

14120 : การตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WORLD KNITTING APPAREL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WORLD KNITTING APPAREL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

314-314/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด

314-314/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้