แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ฟารีดา ดราย ฟรุ๊ตส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ฟารีดา ดราย ฟรุ๊ตส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FAREEDA DRIED FRUITS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557140548
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 23 ก.ย. 2557 (9 ปี 2 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ฟารีดา ดราย ฟรุ๊ตส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,200,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

-5,650,366 บาท (-470.86% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ค้าขายผลไม้อบแห้งและแปรรูป
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

บีวายที ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด

พรีมากรีน จำกัด

เนเจอร์ไฟว์ เฟรชมาร์ท จำกัด

ไทยเฟรชฟาร์ม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟารีดา ดราย ฟรุ๊ตส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47213

47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

เครดิตทางการค้า บริษัท ฟารีดา ดราย ฟรุ๊ตส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟารีดา ดราย ฟรุ๊ตส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47213

47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FAREEDA DRIED FRUITS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FAREEDA DRIED FRUITS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ฟารีดา ดราย ฟรุ๊ตส์ จำกัด

288/5-8 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ฟารีดา ดราย ฟรุ๊ตส์ จำกัด

288/5-8 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้