แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เทคโฮมดีไซน์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เทคโฮมดีไซน์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TAKEHOMEDESIGN COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558026226
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 11 ก.พ. 2558 (6 ปี 11 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เทคโฮมดีไซน์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,658,446 บาท (165.84% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47591 : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เจ แอนด์ เอ็น โปรดักส์ 2017 จำกัด

บาฮารี (ไทยแลนด์) จำกัด

ธาราวดี เฟอร์ แอนด์ เฮ้าส์

ภูเก็ตณัฐกิจ

อันดับธุรกิจ บริษัท เทคโฮมดีไซน์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 175,955207,545323,888344,457
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 74,18274,435130,350115,676
กรุงเทพมหานคร 71,85380,162141,294135,659
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

109,684124,276193,626200,760
TSIC : 47591

47591 : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

4925141,028884

เครดิตทางการค้า บริษัท เทคโฮมดีไซน์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เทคโฮมดีไซน์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 175,955207,545323,888344,457
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 74,18274,435130,350115,676
กรุงเทพมหานคร 71,85380,162141,294135,659
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

109,684124,276193,626200,760
TSIC : 47591

47591 : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

4925141,028884

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TAKEHOMEDESIGN COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TAKEHOMEDESIGN COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เทคโฮมดีไซน์ จำกัด

2024/198 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เทคโฮมดีไซน์ จำกัด

2024/198 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้