แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บาร์คคีเท็ค จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บาร์คคีเท็ค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BARKETEK COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558040148
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 มี.ค. 2558 (6 ปี 11 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บาร์คคีเท็ค จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 2,746,069 บาท (274.61% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
วัตถุประสงค์ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ป. เจริญ โภชนา จำกัด

ลิ้มซิ้งฮวดซัพพลาย จำกัด

โต๊ะนักเรียนแพร่

สินทวีสิน

อันดับธุรกิจ บริษัท บาร์คคีเท็ค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 265,867470,230296,517321,272
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 44,09258,89751,14347,586
กรุงเทพมหานคร 105,325176,248101,576127,290
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

162,863268,360155,224189,134
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

311411317300

เครดิตทางการค้า บริษัท บาร์คคีเท็ค จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บาร์คคีเท็ค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 265,867470,230296,517321,272
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 44,09258,89751,14347,586
กรุงเทพมหานคร 105,325176,248101,576127,290
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

162,863268,360155,224189,134
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

311411317300

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BARKETEK COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BARKETEK COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บาร์คคีเท็ค จำกัด

20 ตรอกโปริสภา ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท บาร์คคีเท็ค จำกัด

20 ตรอกโปริสภา ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้