แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อิตาลิโอ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อิตาลิโอ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ITALIO COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558045905
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 มี.ค. 2558 (7 ปี 2 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อิตาลิโอ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 6,000,000
มูลค่าบริษัท -24,080,974 บาท (-401.35% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการ ภัตตาคาร ร้านอาหาร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เน้น เน้น ออฟฟิเชียล จำกัด

คาซ่า โปรเจคท์ จำกัด

พอวา เรสเตอรองต์ จำกัด

ไทย ทาลาดิน จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อิตาลิโอ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 321,762578,694458,729584,502
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11,02921,06516,21722,281
กรุงเทพมหานคร 126,919225,505176,048228,400
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

196,302338,461265,766342,118
TSIC : 56101

56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

5,60810,3587,56210,516

เครดิตทางการค้า บริษัท อิตาลิโอ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อิตาลิโอ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 321,762578,694458,729584,502
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 11,02921,06516,21722,281
กรุงเทพมหานคร 126,919225,505176,048228,400
หมวดธุรกิจ : I

I : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

196,302338,461265,766342,118
TSIC : 56101

56101 : การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

5,60810,3587,56210,516

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ITALIO COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ITALIO COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อิตาลิโอ จำกัด

50/4 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อิตาลิโอ จำกัด

50/4 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้