แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท คิวฟูดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท คิวฟูดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล WEI XIN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558080492
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 พ.ค. 2558 (7 ปี 0 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
โทรศัพท์ 0867767907

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท คิวฟูดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 483,100 บาท (24.15% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มันเดย์ เพลย์กราวด์ จำกัด

ธรรมครัวไทย จำกัด

เจ้าจอมวานิช จำกัด

เอส.อาร์.ซี.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท คิวฟูดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 486,143347,309220,430529,481
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 171,997126,59383,533179,801
กรุงเทพมหานคร 186,758121,57181,416200,671
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

284,434191,992128,463302,421
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2,1921,5501,0352,386

เครดิตทางการค้า บริษัท คิวฟูดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท คิวฟูดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 486,143347,309220,430529,481
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 171,997126,59383,533179,801
กรุงเทพมหานคร 186,758121,57181,416200,671
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

284,434191,992128,463302,421
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2,1921,5501,0352,386

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WEI XIN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WEI XIN INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท คิวฟูดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

3/2 ซอยสะแกงาม 24 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท คิวฟูดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

3/2 ซอยสะแกงาม 24 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้