แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บลู โอเชี่ยน พาวเวอร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บลู โอเชี่ยน พาวเวอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BLUE OCEAN POWER COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558096992
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 มิ.ย. 2558 (6 ปี 7 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บลู โอเชี่ยน พาวเวอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท -770,529 บาท (-25.68% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
วัตถุประสงค์ นำเข้า-ส่งออก ผลไม้แปรรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แอ็กเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอแอนด์อาร์ รีช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

บิซแพคท์ จำกัด

เคฟู้ดส์8789 จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บลู โอเชี่ยน พาวเวอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 244,416515,100311,573430,037
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 100,687180,003111,333145,778
กรุงเทพมหานคร 96,680197,058116,632164,067
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

149,697297,653170,280245,636
TSIC : 46102

46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

300932483521

เครดิตทางการค้า บริษัท บลู โอเชี่ยน พาวเวอร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บลู โอเชี่ยน พาวเวอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 244,416515,100311,573430,037
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 100,687180,003111,333145,778
กรุงเทพมหานคร 96,680197,058116,632164,067
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

149,697297,653170,280245,636
TSIC : 46102

46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

300932483521

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BLUE OCEAN POWER COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BLUE OCEAN POWER COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บลู โอเชี่ยน พาวเวอร์ จำกัด

47/1 ซอยพุทธบูชา 39 บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท บลู โอเชี่ยน พาวเวอร์ จำกัด

47/1 ซอยพุทธบูชา 39 บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้