แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บิลเลี่ยน คิดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บิลเลี่ยน คิดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BILLION KIDS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558128304
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 ส.ค. 2558 (6 ปี 5 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บิลเลี่ยน คิดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -54,197 บาท (-5.42% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47732 : ร้านขายปลีกเครื่องประดับ
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องประดับสำหรับเด็ก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แพน คอนทิเนนทัล จำกัด

ตั้งสมบูรณ์สุข8

จิวทองดี สาขา 3 จำกัด

ร้านทองพูนพล

อันดับธุรกิจ บริษัท บิลเลี่ยน คิดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 205,507536,995348,773220,918
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 87,536186,448148,53375,121
กรุงเทพมหานคร 81,209208,028153,83292,668
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

126,013312,577207,480136,298
TSIC : 47732

47732 : ร้านขายปลีกเครื่องประดับ

4,4997,4494,9434,394

เครดิตทางการค้า บริษัท บิลเลี่ยน คิดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บิลเลี่ยน คิดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 205,507536,995348,773220,918
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 87,536186,448148,53375,121
กรุงเทพมหานคร 81,209208,028153,83292,668
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

126,013312,577207,480136,298
TSIC : 47732

47732 : ร้านขายปลีกเครื่องประดับ

4,4997,4494,9434,394

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BILLION KIDS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BILLION KIDS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บิลเลี่ยน คิดส์ จำกัด

1 ซอยสันนิบาตเทศบาล จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท บิลเลี่ยน คิดส์ จำกัด

1 ซอยสันนิบาตเทศบาล จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้