แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แอลเคมมิสท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แอลเคมมิสท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ALCHEMIST COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558146566
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ก.ย. 2558 (6 ปี 4 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 02-6890522

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แอลเคมมิสท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 17,472,849 บาท (349.46% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46691 : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ นำเข้าเคมีภัณฑ์เพื่อจำหน่าย
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โดมิเนียน เคมเมท จำกัด

เวนทอป จำกัด

ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แอลเคมมิสท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 14,00634,07823,89421,193
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,84210,5637,8264,634
กรุงเทพมหานคร 6,26616,75612,14011,163
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

9,02123,94917,37315,002
TSIC : 46691

46691 : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

173475380180

เครดิตทางการค้า บริษัท แอลเคมมิสท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แอลเคมมิสท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 14,00634,07823,89421,193
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,84210,5637,8264,634
กรุงเทพมหานคร 6,26616,75612,14011,163
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

9,02123,94917,37315,002
TSIC : 46691

46691 : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

173475380180

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ALCHEMIST COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ALCHEMIST COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แอลเคมมิสท์ จำกัด

1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 806 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท แอลเคมมิสท์ จำกัด

1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 806 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้