แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อันล็อค พอสสิบิลิตี้ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อันล็อค พอสสิบิลิตี้ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล UNLOCK POSSIBILITY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559102392
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ก.ค. 2559 (5 ปี 6 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อันล็อค พอสสิบิลิตี้ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 163,661 บาท (16.37% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ นำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคและบริโภค
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

คุณตะวัน จำกัด

เอทีอี-เอเซีย จำกัด

อินเตอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ซันทวย เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท

อันดับธุรกิจ บริษัท อันล็อค พอสสิบิลิตี้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 501,989364,627334,195545,819
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 175,196131,438133,955186,178
กรุงเทพมหานคร 196,515129,814139,254211,632
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

295,652202,227192,902317,370
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

3,9102,9673,2964,259

เครดิตทางการค้า บริษัท อันล็อค พอสสิบิลิตี้ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อันล็อค พอสสิบิลิตี้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 501,989364,627334,195545,819
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 175,196131,438133,955186,178
กรุงเทพมหานคร 196,515129,814139,254211,632
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

295,652202,227192,902317,370
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

3,9102,9673,2964,259

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม UNLOCK POSSIBILITY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น UNLOCK POSSIBILITY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อันล็อค พอสสิบิลิตี้ จำกัด

133/8 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อันล็อค พอสสิบิลิตี้ จำกัด

133/8 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้