แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เวสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เวสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล WEST INTERNATIONAL (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559129282
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ส.ค. 2559 (6 ปี 9 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เวสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 176,880,374 บาท (1768.8% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 64912 : สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ การดำเนินธุรกิจ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการดำเนินธุรกิจ (Solar Plant)
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด

ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด

ที.ซี.ซี. ลิสซิ่ง แอนด์บิสซิเนส จำกัด

จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เวสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 64912

64912 : สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ การดำเนินธุรกิจ

เครดิตทางการค้า บริษัท เวสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เวสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 64912

64912 : สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ การดำเนินธุรกิจ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WEST INTERNATIONAL (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WEST INTERNATIONAL (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เวสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1803 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เวสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1803 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้