แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท นาลาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท นาลาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NALAN INTERNATIONAL CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560069077
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 เม.ย. 2560 (4 ปี 9 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท นาลาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 949,415 บาท (94.94% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46321 : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออก เช่น สุรา
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง

แจนนี่ ฟาร์ม

ลิทเทิ้ลเวิลด์ไวน์ จำกัด

เสาวภา

อันดับธุรกิจ บริษัท นาลาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 433,138294,357316,864470,256
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 155,833109,441116,624159,525
กรุงเทพมหานคร 168,539104,467121,923177,062
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

256,703165,543175,571266,147
TSIC : 46321

46321 : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

861642696902

เครดิตทางการค้า บริษัท นาลาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท นาลาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 433,138294,357316,864470,256
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 155,833109,441116,624159,525
กรุงเทพมหานคร 168,539104,467121,923177,062
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

256,703165,543175,571266,147
TSIC : 46321

46321 : การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

861642696902

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NALAN INTERNATIONAL CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NALAN INTERNATIONAL CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท นาลาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

14/55 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14/2 ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท นาลาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

14/55 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14/2 ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้