แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มันชีส์ โอเวน จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มันชีส์ โอเวน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MUNCHIE'S OVEN COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560115699
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 ก.ค. 2560 (4 ปี 10 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
อีเมล bsca.bsc@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มันชีส์ โอเวน จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 210,000 บาท (21% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ อาหารปรุงสำเร็จ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มาย สมาร์ท ลาเท็กซ์ จำกัด

สยาม อินฟินิท ฟู้ด จำกัด

ภัทรานีย์ มาร์เก็ตติ้ง

นิวแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท มันชีส์ โอเวน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 546,051365,787362,493562,460
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 72,76147,84249,48173,775
กรุงเทพมหานคร 211,589128,611137,491216,356
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

318,810202,014209,992325,699
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

529314314536

เครดิตทางการค้า บริษัท มันชีส์ โอเวน จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มันชีส์ โอเวน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 546,051365,787362,493562,460
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 72,76147,84249,48173,775
กรุงเทพมหานคร 211,589128,611137,491216,356
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

318,810202,014209,992325,699
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

529314314536

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MUNCHIE'S OVEN COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MUNCHIE'S OVEN COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มันชีส์ โอเวน จำกัด

98 ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท มันชีส์ โอเวน จำกัด

98 ซอยสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้