แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เวลฟายน์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เวลฟายน์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล WELLFINE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560126429
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ส.ค. 2560 (4 ปี 6 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เวลฟายน์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -1,703,284 บาท (-170.33% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ขายอาหารสำเร็จรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เดอะ เซอร์เฟส ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

เอเวอร์ฟู้ด จำกัด

ตั้งใจเจริญทรัพย์

พร้อมปรุง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เวลฟายน์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 385,131488,022336,775528,877
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 143,345171,261136,535180,140
กรุงเทพมหานคร 151,636184,291141,834203,052
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

232,116279,794195,482304,734
TSIC : 47219

47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,8312,4392,1592,524

เครดิตทางการค้า บริษัท เวลฟายน์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เวลฟายน์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 385,131488,022336,775528,877
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 143,345171,261136,535180,140
กรุงเทพมหานคร 151,636184,291141,834203,052
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

232,116279,794195,482304,734
TSIC : 47219

47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,8312,4392,1592,524

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WELLFINE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WELLFINE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เวลฟายน์ จำกัด

49/143 ซอยนวมินทร์ 157 แยก 6-2 นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เวลฟายน์ จำกัด

49/143 ซอยนวมินทร์ 157 แยก 6-2 นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้