แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เพ็ทต้าพลัส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เพ็ทต้าพลัส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PETTAPLUS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560133271
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ส.ค. 2560 (4 ปี 10 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เพ็ทต้าพลัส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 13,649,059 บาท (682.45% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46206 : การขายส่งอาหารสัตว์
วัตถุประสงค์ การขายส่งอาหารสัตว์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โปรเฟสชั่นนอล ฟีด จำกัด

เกรท เวล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

กิจประชุมฟาร์ม จำกัด

สากล มารีน โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เพ็ทต้าพลัส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 39,09135,80231,64699,324
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 18,18111,10910,65730,616
กรุงเทพมหานคร 15,97617,41715,49145,203
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

24,28825,06022,53465,123
TSIC : 46206

46206 : การขายส่งอาหารสัตว์

186119114214

เครดิตทางการค้า บริษัท เพ็ทต้าพลัส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เพ็ทต้าพลัส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 39,09135,80231,64699,324
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 18,18111,10910,65730,616
กรุงเทพมหานคร 15,97617,41715,49145,203
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

24,28825,06022,53465,123
TSIC : 46206

46206 : การขายส่งอาหารสัตว์

186119114214

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PETTAPLUS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PETTAPLUS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เพ็ทต้าพลัส จำกัด

200 ซอยพุทธมณฑล สาย 3 ซอย 18 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เพ็ทต้าพลัส จำกัด

200 ซอยพุทธมณฑล สาย 3 ซอย 18 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้