แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แอ็กเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แอ็กเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล AGTRADE INTERNATIONAL SALES (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560171254
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ต.ค. 2560 (4 ปี 7 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล phuriphat_account@outlook.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แอ็กเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -3,083,676 บาท (-308.37% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
วัตถุประสงค์ การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บลู โอเชี่ยน พาวเวอร์ จำกัด

เคฟู้ดส์8789 จำกัด

เจเค เดเวลอป ฟู้ด จำกัด

โทโร่ฟรายส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แอ็กเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 251,824543,396532,282323,093
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 103,699189,499181,616110,009
กรุงเทพมหานคร 99,200207,805208,534128,024
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

154,210314,389311,931190,852
TSIC : 46102

46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

314984843327

เครดิตทางการค้า บริษัท แอ็กเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แอ็กเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 251,824543,396532,282323,093
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 103,699189,499181,616110,009
กรุงเทพมหานคร 99,200207,805208,534128,024
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

154,210314,389311,931190,852
TSIC : 46102

46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

314984843327

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม AGTRADE INTERNATIONAL SALES (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น AGTRADE INTERNATIONAL SALES (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แอ็กเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

1/78 อาคารสยามพาวล์ ชั้นที่ 5 ซอยบรมราชชนนี 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท แอ็กเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

1/78 อาคารสยามพาวล์ ชั้นที่ 5 ซอยบรมราชชนนี 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้