แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ALL GOOD GOODS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561092455
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 31 พ.ค. 2561 (3 ปี 12 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 876,629 บาท (87.66% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า
วัตถุประสงค์ จำหน่ายกระเป๋า
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

เทพศิริ หัตถกรรม จำกัด

บิ๊กเซ็นชูส์

เอ็ม เลทเธอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 369,949464,880433,995500,602
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 140,136163,503150,167169,700
กรุงเทพมหานคร 145,390171,714165,379188,127
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

223,932263,395250,286283,616
TSIC : 47713

47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า

167200195215

เครดิตทางการค้า บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 369,949464,880433,995500,602
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 140,136163,503150,167169,700
กรุงเทพมหานคร 145,390171,714165,379188,127
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

223,932263,395250,286283,616
TSIC : 47713

47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า

167200195215

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ALL GOOD GOODS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ALL GOOD GOODS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

1178/267 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

1178/267 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้