แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ALL GOOD GOODS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561092455
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 31 พ.ค. 2561 (5 ปี 0 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 583,615 บาท (58.36% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายกระเป๋า
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

เทพศิริ หัตถกรรม จำกัด

บิ๊กเซ็นชูส์

เอ็ม เลทเธอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47713

47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า

เครดิตทางการค้า บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47713

47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ALL GOOD GOODS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ALL GOOD GOODS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

1178/267 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

1178/267 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้