แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สมาร์ท เทค ซิสเท็มส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สมาร์ท เทค ซิสเท็มส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SMART TECH SYSTEMS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561098682
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 11 มิ.ย. 2561 (3 ปี 7 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
อีเมล kitkanokkarn@yahoo.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สมาร์ท เทค ซิสเท็มส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,103,497 บาท (110.35% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน
วัตถุประสงค์ ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด

แพซดีโบ้ จำกัด

แคลลาเวย์ 1 จำกัด

วอสมินบี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เทค ซิสเท็มส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 403,531292,139390,610439,058
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 32,90624,63723,61332,028
กรุงเทพมหานคร 158,383103,817195,669167,183
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

242,057164,531249,317250,493
TSIC : 70202

70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

399434601624

เครดิตทางการค้า บริษัท สมาร์ท เทค ซิสเท็มส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เทค ซิสเท็มส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 403,531292,139390,610439,058
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 32,90624,63723,61332,028
กรุงเทพมหานคร 158,383103,817195,669167,183
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

242,057164,531249,317250,493
TSIC : 70202

70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

399434601624

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SMART TECH SYSTEMS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SMART TECH SYSTEMS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สมาร์ท เทค ซิสเท็มส์ จำกัด

18/139 หมู่บ้าน เดอะเมทโทร พระราม 9 ซอย 3/3 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท สมาร์ท เทค ซิสเท็มส์ จำกัด

18/139 หมู่บ้าน เดอะเมทโทร พระราม 9 ซอย 3/3 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้