แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แทร่าจิวเวลรี่ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แทร่าจิวเวลรี่ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TAERA JEWELRY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561145435
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 ส.ค. 2561 (3 ปี 5 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0891149431
อีเมล wichu.taera@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แทร่าจิวเวลรี่ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 840,127 บาท (84.01% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32120 : การผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ จำหน่ายผลิต รับออกแบบเครื่องประดับที่ทำจากทอง นาค เงิน เพชร พลอยและอัญมณีอื่นๆรวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เค.เจ.พี. ไทยโปรดักส์ จำกัด

ซีเซน จิวเวลรี่ จำกัด

แวร์ อะ วิช

วงทิพย์ จิวเวลรี่ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แทร่าจิวเวลรี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 356,205455,181297,482469,916
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 53,93256,97152,10862,798
กรุงเทพมหานคร 140,500169,444102,541176,929
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

215,676258,704156,189265,954
TSIC : 32120

32120 : การผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง

55636964

เครดิตทางการค้า บริษัท แทร่าจิวเวลรี่ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แทร่าจิวเวลรี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 356,205455,181297,482469,916
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 53,93256,97152,10862,798
กรุงเทพมหานคร 140,500169,444102,541176,929
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

215,676258,704156,189265,954
TSIC : 32120

32120 : การผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง

55636964

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TAERA JEWELRY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TAERA JEWELRY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แทร่าจิวเวลรี่ จำกัด

163/66 ถนนสรรพาวุธ บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท แทร่าจิวเวลรี่ จำกัด

163/66 ถนนสรรพาวุธ บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้