แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อะโพจี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อะโพจี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล APOGEE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561187740
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 พ.ย. 2561 (3 ปี 8 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0993423515
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

jncjness@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อะโพจี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท -177,477 บาท (-8.87% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท และจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อี.เอ็น.เอ็น.เอ็กซ์เพรส์ส จำกัด

อาร์.เอ็ม.ดี. ซัพพลาย โซลูชั่น จำกัด

เฟิร์สท์ รอยัล ไบรท์ จำกัด

พีเอ็มเค317 จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อะโพจี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 48,235149,766115,552105,829
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 20,40648,44637,18332,722
กรุงเทพมหานคร 17,69148,95039,73435,262
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

27,43274,61559,54952,488
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

4341,269913735

เครดิตทางการค้า บริษัท อะโพจี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อะโพจี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 48,235149,766115,552105,829
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 20,40648,44637,18332,722
กรุงเทพมหานคร 17,69148,95039,73435,262
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

27,43274,61559,54952,488
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

4341,269913735

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม APOGEE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น APOGEE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อะโพจี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

1278 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อะโพจี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

1278 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้