แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เทสตี้ เทรชเชอร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เทสตี้ เทรชเชอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TASTY TREASURE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561192069
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 พ.ย. 2561 (3 ปี 2 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0813436771
อีเมล plastiq@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เทสตี้ เทรชเชอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 957,292 บาท (95.73% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ขนมอบกรอบ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แมรี่ จอห์น

กู๊ด ฟู๊ดส์ อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด

ขนมจัน ฟูดส์ จำกัด

ทวีทรัพย์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เทสตี้ เทรชเชอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 373,093268,268285,993472,662
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 55,75137,98740,61963,125
กรุงเทพมหานคร 146,97896,48091,052178,003
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

225,332153,172144,700267,594
TSIC : 10712

10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

63346877

เครดิตทางการค้า บริษัท เทสตี้ เทรชเชอร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เทสตี้ เทรชเชอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 373,093268,268285,993472,662
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 55,75137,98740,61963,125
กรุงเทพมหานคร 146,97896,48091,052178,003
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

225,332153,172144,700267,594
TSIC : 10712

10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

63346877

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TASTY TREASURE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TASTY TREASURE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เทสตี้ เทรชเชอร์ จำกัด

222/232 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 5 ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เทสตี้ เทรชเชอร์ จำกัด

222/232 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 5 ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้