แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โชคอนันต์ฟู้ดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โชคอนันต์ฟู้ดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CHOK ANAN FOODS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561197516
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 พ.ย. 2561 (3 ปี 6 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
โทรศัพท์ 0812575970
อีเมล t_tong@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โชคอนันต์ฟู้ดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,718,257 บาท (171.83% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
วัตถุประสงค์ การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พาณิชยการแห่งประเทศไทย จำกัด

โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จำกัด

ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ จำกัด

กบินทร์ปั้งง้วนหลี

อันดับธุรกิจ บริษัท โชคอนันต์ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,009137,11293,809145,058
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,15447,95834,07547,104
กรุงเทพมหานคร 2,97853,34938,75963,581
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,06783,43559,73992,706
TSIC : 46102

46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

10157104102

เครดิตทางการค้า บริษัท โชคอนันต์ฟู้ดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โชคอนันต์ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,009137,11293,809145,058
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,15447,95834,07547,104
กรุงเทพมหานคร 2,97853,34938,75963,581
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,06783,43559,73992,706
TSIC : 46102

46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

10157104102

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CHOK ANAN FOODS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CHOK ANAN FOODS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โชคอนันต์ฟู้ดส์ จำกัด

34 ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 14 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท โชคอนันต์ฟู้ดส์ จำกัด

34 ซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 14 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้