แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เดอะ บริคเก็ต จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เดอะ บริคเก็ต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THE BRICKET COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562021390
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ก.พ. 2562 (2 ปี 12 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล thebrickets@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เดอะ บริคเก็ต จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท -364,698 บาท (-18.23% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 72101 : การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านบริหารจัดการฟาร์มจิ้งหรีดสมัยใหม่ และด้านการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอเอสเอ เมนเนจเมนท์ จำกัด

ราฟาเอล ซายส์ (1981)

รีฟแมเนจเมนท์ จำกัด

พาราอินโนเวทีฟ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เดอะ บริคเก็ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 403,838525,018396,967523,153
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 32,94043,48329,97040,841
กรุงเทพมหานคร 158,496202,007202,026200,210
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

242,229304,395255,674300,649
TSIC : 72101

72101 : การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

142178136180

เครดิตทางการค้า บริษัท เดอะ บริคเก็ต จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เดอะ บริคเก็ต จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 403,838525,018396,967523,153
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 32,94043,48329,97040,841
กรุงเทพมหานคร 158,496202,007202,026200,210
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

242,229304,395255,674300,649
TSIC : 72101

72101 : การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

142178136180

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THE BRICKET COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THE BRICKET COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เดอะ บริคเก็ต จำกัด

186 หมู่บ้าน สินธานีอเวนิว ซอยรามอินทรา 52/1 คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เดอะ บริคเก็ต จำกัด

186 หมู่บ้าน สินธานีอเวนิว ซอยรามอินทรา 52/1 คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้