แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอไอดีซี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอไอดีซี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล AIDC TRADING (THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562114665
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 2 ก.ค. 2562 (2 ปี 10 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
โทรศัพท์ 0846565525
อีเมล info@aidclaos.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอไอดีซี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 2,437,653 บาท (121.88% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ซี.เอ็น.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เมิร์ฟ แบงค์คอก จำกัด

เอ็นพี มิลค์ อัพ

โชคชัย พืชผล 2016 จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอไอดีซี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 84,890135,059155,71193,174
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 38,95947,11057,91028,442
กรุงเทพมหานคร 34,10552,72259,49442,710
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

52,73782,34893,98861,414
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

528410547245

เครดิตทางการค้า บริษัท เอไอดีซี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอไอดีซี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 84,890135,059155,71193,174
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 38,95947,11057,91028,442
กรุงเทพมหานคร 34,10552,72259,49442,710
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

52,73782,34893,98861,414
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

528410547245

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม AIDC TRADING (THAILAND) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น AIDC TRADING (THAILAND) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอไอดีซี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

124 ซอยบางนา-ตราด 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอไอดีซี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

124 ซอยบางนา-ตราด 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้