แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท จอยเกม (ไทยแลนด์) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท จอยเกม (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล JOYGAME (THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562156210
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ก.ย. 2562 (2 ปี 8 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
อีเมล dks_acc@hotmail.co.th

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท จอยเกม (ไทยแลนด์) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 250,000 บาท (25% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ฮิลไซด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ภัคพลวัฒนกิจอุตสาหกรรม

อีวี เอ็กเซลเล้นซ์ จำกัด

แฮปปี้เฮลท์พลัส จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท จอยเกม (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 498,264333,523227,888553,326
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 68,16644,78633,47972,688
กรุงเทพมหานคร 191,357116,49384,575211,835
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

290,966184,806132,848318,859
TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1127249117

เครดิตทางการค้า บริษัท จอยเกม (ไทยแลนด์) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท จอยเกม (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 498,264333,523227,888553,326
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 68,16644,78633,47972,688
กรุงเทพมหานคร 191,357116,49384,575211,835
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

290,966184,806132,848318,859
TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1127249117

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม JOYGAME (THAILAND) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น JOYGAME (THAILAND) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท จอยเกม (ไทยแลนด์) จำกัด

44 ซอยเอกชัย 63 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท จอยเกม (ไทยแลนด์) จำกัด

44 ซอยเอกชัย 63 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้