แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อินเดียน คะบับ แอนด์ เคอร์รี่ส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อินเดียน คะบับ แอนด์ เคอร์รี่ส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล INDIAN KEBAB & CURRIES CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562164573
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 ก.ย. 2562 (2 ปี 8 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0892017854
อีเมล matatnight@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อินเดียน คะบับ แอนด์ เคอร์รี่ส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท 2,759,732 บาท (68.99% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บิ๊กดี จำกัด

บี เอนด์เลส จำกัด

โปรทานิก้า จำกัด

จันทร์เพ็ญ มารีน ซัพพลาย

อันดับธุรกิจ บริษัท อินเดียน คะบับ แอนด์ เคอร์รี่ส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 390,943530,736464,008335,668
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 146,094185,556159,927114,194
กรุงเทพมหานคร 153,435201,572178,237132,268
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

235,908305,826269,042197,388
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,7932,5492,1061,431

เครดิตทางการค้า บริษัท อินเดียน คะบับ แอนด์ เคอร์รี่ส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อินเดียน คะบับ แอนด์ เคอร์รี่ส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 390,943530,736464,008335,668
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 146,094185,556159,927114,194
กรุงเทพมหานคร 153,435201,572178,237132,268
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

235,908305,826269,042197,388
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,7932,5492,1061,431

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม INDIAN KEBAB & CURRIES CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น INDIAN KEBAB & CURRIES CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อินเดียน คะบับ แอนด์ เคอร์รี่ส์ จำกัด

19 ตรอกชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อินเดียน คะบับ แอนด์ เคอร์รี่ส์ จำกัด

19 ตรอกชนะสงคราม แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้