แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BEST TRADER CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562173912
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 ต.ค. 2562 (2 ปี 8 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0888588887
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

ryangolf99@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 11,201,563 บาท (1120.16% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47595 : ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน
วัตถุประสงค์ จำหน่ายสายไฟฟ้า อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ที. เอ็น. ที. ซัพพลาย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ดาวยี เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศรีสะเกษเจริญกิจ ซัพพลาย

บิ๊กบาย จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,1656,2555,00420,445
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,1101,4601,3165,476
กรุงเทพมหานคร 2,7833,2852,6719,642
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

3,9274,4603,64813,340
TSIC : 47595

47595 : ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน

178852

เครดิตทางการค้า บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,1656,2555,00420,445
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,1101,4601,3165,476
กรุงเทพมหานคร 2,7833,2852,6719,642
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

3,9274,4603,64813,340
TSIC : 47595

47595 : ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน

178852

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BEST TRADER CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BEST TRADER CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด

191/3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด

191/3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้