แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ดับเบิ้ลยู.เจ.ลอว์เยอร์ กรุ๊ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ดับเบิ้ลยู.เจ.ลอว์เยอร์ กรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล W.J.LAWYER GROUP CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562186241
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 31 ต.ค. 2562 (4 ปี 1 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ดับเบิ้ลยู.เจ.ลอว์เยอร์ กรุ๊ป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,714,742 บาท (171.47% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการ รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถานบันการเงินมาบริหาร
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด

ชอบเงินสด 89 จำกัด

เฮราเคิล แคปปิตอล จำกัด

สมาร์ทพลัส แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ดับเบิ้ลยู.เจ.ลอว์เยอร์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

TSIC : 70202

70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

เครดิตทางการค้า บริษัท ดับเบิ้ลยู.เจ.ลอว์เยอร์ กรุ๊ป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ดับเบิ้ลยู.เจ.ลอว์เยอร์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

TSIC : 70202

70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม W.J.LAWYER GROUP CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น W.J.LAWYER GROUP CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ดับเบิ้ลยู.เจ.ลอว์เยอร์ กรุ๊ป จำกัด

9/18 ซอยเดชะตุงคะ1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ดับเบิ้ลยู.เจ.ลอว์เยอร์ กรุ๊ป จำกัด

9/18 ซอยเดชะตุงคะ1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้