แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อันลิมิต ดิสทริบิวชั่น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อันลิมิต ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล UNLIMIT DISTRIBUTION CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562200332
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 29 พ.ย. 2562 (2 ปี 6 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0892057020
อีเมล un.limitnook@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อันลิมิต ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท -557,771 บาท (-111.55% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46322 : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
วัตถุประสงค์ การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โชติ อินเตอร์เทรด จำกัด

โรยัล คอฟฟี่ จำกัด

อันเจริญ เบฟเวอเรจ 2021

เบ๊ทเทอร์ ช้อยส์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อันลิมิต ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 22,500156,561116,177104,680
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9,77450,55437,36032,379
สมุทรสาคร 6302,6042,0651,895
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

13,34378,67359,84551,989
TSIC : 46322

46322 : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

131277858

เครดิตทางการค้า บริษัท อันลิมิต ดิสทริบิวชั่น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อันลิมิต ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 22,500156,561116,177104,680
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9,77450,55437,36032,379
สมุทรสาคร 6302,6042,0651,895
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

13,34378,67359,84551,989
TSIC : 46322

46322 : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

131277858

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม UNLIMIT DISTRIBUTION CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น UNLIMIT DISTRIBUTION CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อันลิมิต ดิสทริบิวชั่น จำกัด

182/184 หมู่บ้าน ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท อันลิมิต ดิสทริบิวชั่น จำกัด

182/184 หมู่บ้าน ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้