แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ดาว แอสเปคท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ดาว แอสเปคท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DAO ASPECT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563035301
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 25 ก.พ. 2563 (1 ปี 11 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 029575110
อีเมล wanda19791@HOTMAIL.COM

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ดาว แอสเปคท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -378,489 บาท (-37.85% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายกระเป๋าผ้าและหนัง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พีพี วันเพ็ญ เคอร์เท็น จำกัด

แพรทิพย์ ดีไซน์ จำกัด

ซีเทรด365 จำกัด

แม็กซ์ แพลทินัม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ดาว แอสเปคท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 525,471498,349287,475563,249
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 70,28962,50442,10173,451
กรุงเทพมหานคร 204,737189,07092,534221,438
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

307,333286,519146,182330,462
TSIC : 13929

13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

168146164169

เครดิตทางการค้า บริษัท ดาว แอสเปคท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ดาว แอสเปคท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 525,471498,349287,475563,249
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 70,28962,50442,10173,451
กรุงเทพมหานคร 204,737189,07092,534221,438
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

307,333286,519146,182330,462
TSIC : 13929

13929 : การผลิตวัสดุสิ่งทอสำเร็จรูปอื่น ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

168146164169

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DAO ASPECT CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DAO ASPECT CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ดาว แอสเปคท์ จำกัด

502/265 ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ดาว แอสเปคท์ จำกัด

502/265 ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้