แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มีท อวตาร จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มีท อวตาร จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MEAT AVATAR Company Limited
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563061255
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 เม.ย. 2563 (1 ปี 9 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 028623331
โทรสาร 028623255
อีเมล info@meatavatar.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มีท อวตาร จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 76,000,000
มูลค่าบริษัท 235,000 บาท (0.31% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ การขายส่งสินค้าทั่วไป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ที คิว ม่า

รวีกิจน์อินเตอร์เทรด จำกัด

ไทยโอเวอร์ซีส์เทรดดิ้ง จำกัด

พัสกรกาญ

อันดับธุรกิจ บริษัท มีท อวตาร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 512,646383,378333,869535,630
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 178,236137,200133,629182,499
กรุงเทพมหานคร 201,758138,359138,928206,352
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

302,993214,208192,576309,676
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

4,0123,1502,4634,136

เครดิตทางการค้า บริษัท มีท อวตาร จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มีท อวตาร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 512,646383,378333,869535,630
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 178,236137,200133,629182,499
กรุงเทพมหานคร 201,758138,359138,928206,352
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

302,993214,208192,576309,676
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

4,0123,1502,4634,136

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MEAT AVATAR Company Limited

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MEAT AVATAR Company Limited

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มีท อวตาร จำกัด

77/186 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที่ 41 ถนนกรุงธนบุรี คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท มีท อวตาร จำกัด

77/186 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที่ 41 ถนนกรุงธนบุรี คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้