แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สติกซ์ ริเวอร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สติกซ์ ริเวอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล STYX RIVER CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563077577
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 25 พ.ค. 2563 (1 ปี 8 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0919544241
อีเมล godoat52@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สติกซ์ ริเวอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 421,221 บาท (42.12% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทางอินเทอร์เน็ต
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โมด เอวองต์ จำกัด

เอเอ็มอาร์ เอสเค 28 จำกัด

ใบเฟิร์น บาย ประภา

ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

อันดับธุรกิจ บริษัท สติกซ์ ริเวอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 481,484423,886351,247517,440
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 169,730149,720151,007176,048
กรุงเทพมหานคร 185,757156,211156,306197,391
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

281,427239,567209,954296,514
TSIC : 47912

47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

1,6141,5621,7951,638

เครดิตทางการค้า บริษัท สติกซ์ ริเวอร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สติกซ์ ริเวอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 481,484423,886351,247517,440
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 169,730149,720151,007176,048
กรุงเทพมหานคร 185,757156,211156,306197,391
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

281,427239,567209,954296,514
TSIC : 47912

47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

1,6141,5621,7951,638

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม STYX RIVER CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น STYX RIVER CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สติกซ์ ริเวอร์ จำกัด

58/10 ถนนสายไหม สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท สติกซ์ ริเวอร์ จำกัด

58/10 ถนนสายไหม สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้