แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เจกรุ๊ปเมดิคอล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เจกรุ๊ปเมดิคอล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล JAY GROUP MEDICAL CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563114669
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 ส.ค. 2563 (1 ปี 9 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 089-059-5522
อีเมล reg@accountchannels.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เจกรุ๊ปเมดิคอล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 190,321 บาท (19.03% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก เครื่องมือแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ต่างๆ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สัตวแพทย์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ชมิดท์ ไบโอเมดเทค (ประเทศไทย) จำกัด

โครโมโซม ซัพพลาย จำกัด

ไพร์ม เมดิเทค จำกัด

เอส เค ที เมดิคอล

อันดับธุรกิจ บริษัท เจกรุ๊ปเมดิคอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 440,883433,416569,418564,215
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 159,502153,294194,268192,332
กรุงเทพมหานคร 171,418158,637223,403217,285
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

262,139244,603334,076327,052
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

2,3582,5313,0833,067

เครดิตทางการค้า บริษัท เจกรุ๊ปเมดิคอล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เจกรุ๊ปเมดิคอล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 440,883433,416569,418564,215
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 159,502153,294194,268192,332
กรุงเทพมหานคร 171,418158,637223,403217,285
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

262,139244,603334,076327,052
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

2,3582,5313,0833,067

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม JAY GROUP MEDICAL CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น JAY GROUP MEDICAL CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เจกรุ๊ปเมดิคอล จำกัด

18/237 หมู่บ้าน เพอร์เฟคมาสเตอร์พีชThe Metro ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เจกรุ๊ปเมดิคอล จำกัด

18/237 หมู่บ้าน เพอร์เฟคมาสเตอร์พีชThe Metro ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้