แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทย บิทแคสต์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทย บิทแคสต์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAI BITCAST CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564049275
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 มี.ค. 2564 (3 ปี 4 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2564 , 2565 , 2566
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทย บิทแคสต์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

-302,828 บาท (-30.28% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 62022 : กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการ และจำหน่ายสินค้าทั่วไป

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทย บิทแคสต์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : J

J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

TSIC : 62022

62022 : กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์

บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไม่ปรากฏข้อมูล

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทย บิทแคสต์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทย บิทแคสต์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : J

J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

TSIC : 62022

62022 : กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์

บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไม่ปรากฏข้อมูล

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAI BITCAST CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAI BITCAST CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทย บิทแคสต์ จำกัด

4/41 ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 20 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท ไทย บิทแคสต์ จำกัด

4/41 ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 20 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้