แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ปีดามี่ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ปีดามี่ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PIDAMI CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564089706
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 มิ.ย. 2564 (0 ปี 8 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน
อีเมล pidamigroup@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ปีดามี่ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท 0 บาท (0% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

อันดับธุรกิจ บริษัท ปีดามี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย N/AN/AN/AN/A
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล N/AN/AN/AN/A
กรุงเทพมหานคร N/AN/AN/AN/A
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

N/AN/AN/AN/A
TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

N/AN/AN/AN/A

เครดิตทางการค้า บริษัท ปีดามี่ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ปีดามี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย N/AN/AN/AN/A
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล N/AN/AN/AN/A
กรุงเทพมหานคร N/AN/AN/AN/A
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

N/AN/AN/AN/A
TSIC : 46443

46443 : การขายส่งเครื่องสำอาง

N/AN/AN/AN/A

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PIDAMI CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PIDAMI CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ปีดามี่ จำกัด

79/267 หมู่บ้าน ดีไลท์แอทซีน ถนนจตุโชติ ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ปีดามี่ จำกัด

79/267 หมู่บ้าน ดีไลท์แอทซีน ถนนจตุโชติ ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้