แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KNA COMMERCIAL CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564096681
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 มิ.ย. 2564 (0 ปี 7 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน
โทรศัพท์ 0869892950
อีเมล adisornk21@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 0 บาท (0% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46322 : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

อันดับธุรกิจ บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย N/AN/AN/AN/A
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล N/AN/AN/AN/A
กรุงเทพมหานคร N/AN/AN/AN/A
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

N/AN/AN/AN/A
TSIC : 46322

46322 : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

N/AN/AN/AN/A

เครดิตทางการค้า บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย N/AN/AN/AN/A
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล N/AN/AN/AN/A
กรุงเทพมหานคร N/AN/AN/AN/A
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

N/AN/AN/AN/A
TSIC : 46322

46322 : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

N/AN/AN/AN/A

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KNA COMMERCIAL CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KNA COMMERCIAL CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

21/64 สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เคเอ็นเอคอมเมอร์เชียล จำกัด

21/64 สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้