แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล BIODEGRADABLE PACKAGING FOR ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000275
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 11 พ.ย. 2554 (10 ปี 2 เดือน 20 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2558 , 2559 , 2560 , 2561 , 2562
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 403,000,000
มูลค่าบริษัท 657,241,386 บาท (163.09% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17020 : การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง
วัตถุประสงค์ ผลิตสินค้าเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ด้านอุปโภค และบริโภค ขายปลีก-ส่ง ส่งออก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เพอร์แพ็ค โพรเคียวเมนต์ จำกัด

ไทย คีทาฮารา จำกัด

ชัยสิทธิ์บรรจุภัณฑ์และแกนกระดาษ จำกัด

ติ่งเฟิง แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8,25556,632511,6705,438
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,11211,73167,8911,840
กรุงเทพมหานคร 4,00726,502205,4933,363
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5,54338,671303,4524,184
TSIC : 17020

17020 : การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง

4618490915

เครดิตทางการค้า บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8,25556,632511,6705,438
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,11211,73167,8911,840
กรุงเทพมหานคร 4,00726,502205,4933,363
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5,54338,671303,4524,184
TSIC : 17020

17020 : การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและ การผลิตกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็ง

4618490915

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BIODEGRADABLE PACKAGING FOR ENVIRONMENT CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BIODEGRADABLE PACKAGING FOR ENVIRONMENT CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

194/1-3 ถนนประเสริฐมนูกิจ นวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

194/1-3 ถนนประเสริฐมนูกิจ นวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้