แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107559000311
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 มิ.ย. 2559 (5 ปี 7 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 228,999,358.5
มูลค่าบริษัท 483,806,000 บาท (211.27% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46691 : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม (Wholesale of industrial chemicals)
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โคซัน (ประเทศไทย) จำกัด

อิโนอูเอกิ (ประเทศไทย) จำกัด

เบอร์ลี่เอเชียติ๊ก โซดา จำกัด

ออโรเม็กซ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,5842,8573,3774,319
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,438459836582
กรุงเทพมหานคร 3,2591,7512,0342,760
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,4562,2282,6613,388
TSIC : 46691

46691 : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

76296918

เครดิตทางการค้า บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,5842,8573,3774,319
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,438459836582
กรุงเทพมหานคร 3,2591,7512,0342,760
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,4562,2282,6613,388
TSIC : 46691

46691 : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

76296918

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้