แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล KORA ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107562000157
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 เม.ย. 2562 (2 ปี 9 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0823039903
อีเมล pornpun0108@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,000,000
มูลค่าบริษัท 13,768,980 บาท (27.54% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46315 : การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้าขายข้าวสาร

อันดับธุรกิจ บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย N/AN/AN/AN/A
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ N/AN/AN/AN/A
ร้อยเอ็ด N/AN/AN/AN/A
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

N/AN/AN/AN/A
TSIC : 46315

46315 : การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

N/AN/AN/AN/A

เครดิตทางการค้า บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย N/AN/AN/AN/A
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ N/AN/AN/AN/A
ร้อยเอ็ด N/AN/AN/AN/A
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

N/AN/AN/AN/A
TSIC : 46315

46315 : การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

N/AN/AN/AN/A

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KORA ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KORA ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

52 หมู่ที่ 2 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ที่อยู่ บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

52 หมู่ที่ 2 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้