แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล KORA ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107562000157
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 เม.ย. 2562 (3 ปี 3 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0823039903
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

pornpun0108@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,000,000
มูลค่าบริษัท 6,614,151 บาท (13.23% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 49209 : การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ สินค้าเกษตร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

อาร์เจ โลจิสติกส์ จำกัด

เฉลิมภัทรทรานสปอร์ต จำกัด

ชัยยศทรานสปอร์ต

อันดับธุรกิจ บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยเอ็ด
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

TSIC : 49209

49209 : การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยเอ็ด
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

TSIC : 49209

49209 : การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KORA ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KORA ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

52 หมู่ที่ 2 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ที่อยู่ บริษัท กอระ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด (มหาชน)

52 หมู่ที่ 2 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้