แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ครูนชู

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ครูนชู

ชื่อนิติบุคคล CROON SHOES REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0112560000023
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ส.ค. 2560 (4 ปี 10 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ครูนชู

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,082,731 บาท (108.27% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47712 : ร้านขายปลีกรองเท้า
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ครูนชู

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 340,461182,533226,965444,894
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 52,90128,02033,38060,848
สมุทรปราการ 22,36512,00714,52325,746
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

207,062107,265132,356254,014
TSIC : 47712

47712 : ร้านขายปลีกรองเท้า

57192265

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ครูนชู

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ครูนชู

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 340,461182,533226,965444,894
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 52,90128,02033,38060,848
สมุทรปราการ 22,36512,00714,52325,746
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

207,062107,265132,356254,014
TSIC : 47712

47712 : ร้านขายปลีกรองเท้า

57192265

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CROON SHOES REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CROON SHOES REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ครูนชู

99/979 หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ครูนชู

99/979 หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้