แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีที ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีที ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง

ชื่อนิติบุคคล BT FOODS TRADING LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0113558003810
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ก.ค. 2558 (7 ปี 8 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีที ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000
มูลค่าบริษัท -221,279 บาท (-221.28% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10774 : การผลิตผงชูรส

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตผงปรุงรส เครื่องปรุงรสสำเร็จรูป
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไทยชูรสอุตสาหกรรม จำกัด

ดวนดา โด บราซิล จำกัด

โกล เฟรท ฟอร์เวิร์ดเดอร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ปึงเป้งน้ำ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีที ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10774

10774 : การผลิตผงชูรส

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีที ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีที ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10774

10774 : การผลิตผงชูรส

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BT FOODS TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BT FOODS TRADING LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีที ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง

300/67 หมู่ที่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีที ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง

300/67 หมู่ที่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้