แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GARGUAR LAB COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115530001601
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.สป.966
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ก.ย. 2530 (35 ปี 0 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 60,000,000
มูลค่าบริษัท 174,845,829 บาท (291.41% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประทินโฉม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สามดี ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด

มีนา คอสเมติกส์ จำกัด

หาญ โกลบอล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

เครดิตทางการค้า บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GARGUAR LAB COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GARGUAR LAB COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด

733/700 หมู่ที่ 8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด

733/700 หมู่ที่ 8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้