แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เจริญมั่งคั่งค้าแก๊ส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เจริญมั่งคั่งค้าแก๊ส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล JARAUN MUNG KUNG KAS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115547004374
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0117354704372
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 เม.ย. 2547 (19 ปี 1 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เจริญมั่งคั่งค้าแก๊ส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,592,835 บาท (159.28% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47735 : ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

จารุเมืองแก๊ส

ศ.เหรียญเจริญแก๊ส

ทวีวงศ์ปิโตรเลียม

พังงา มโนรมย์

อันดับธุรกิจ บริษัท เจริญมั่งคั่งค้าแก๊ส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47735

47735 : ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน

เครดิตทางการค้า บริษัท เจริญมั่งคั่งค้าแก๊ส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เจริญมั่งคั่งค้าแก๊ส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47735

47735 : ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม JARAUN MUNG KUNG KAS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น JARAUN MUNG KUNG KAS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เจริญมั่งคั่งค้าแก๊ส จำกัด

96-97 หมู่ที่ 6 ถนนเขื่อนขันธ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท เจริญมั่งคั่งค้าแก๊ส จำกัด

96-97 หมู่ที่ 6 ถนนเขื่อนขันธ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้