แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซาคูเซ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซาคูเซ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SAKUSEI (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115550000295
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 ม.ค. 2550
วันที่ร้าง วันที่ 6 มิ.ย. 2556
สถานภาพกิจการ ร้าง
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2550 , 2551
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซาคูเซ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

0 บาท (0% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 16230 : การผลิตภาชนะบรรจุที่ทำจากไม้

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตวัสดุที่ใช้รองกั้นระหว่างสินค้าชั้นบนและชั้นล่าง (พาเลท) - ผู้ผลิต

อันดับธุรกิจ บริษัท ซาคูเซ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 16230

16230 : การผลิตภาชนะบรรจุที่ทำจากไม้

เครดิตทางการค้า บริษัท ซาคูเซ (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซาคูเซ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 16230

16230 : การผลิตภาชนะบรรจุที่ทำจากไม้

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SAKUSEI (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SAKUSEI (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซาคูเซ (ประเทศไทย) จำกัด

1/6 หมู่ที่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท ซาคูเซ (ประเทศไทย) จำกัด

1/6 หมู่ที่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้