แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ฟิวเจอร์ เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ฟิวเจอร์ เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FUTURE DECORATION GROUP CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115553006456
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 17 พ.ค. 2553 (13 ปี 11 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ฟิวเจอร์ เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

15,856,415 บาท (317.13% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 43301 : การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ให้บริการตกแต่งภายใน

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟิวเจอร์ เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 43301

43301 : การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน

เครดิตทางการค้า บริษัท ฟิวเจอร์ เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟิวเจอร์ เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 43301

43301 : การติดตั้งส่วนประกอบอาคารและการตกแต่งภายใน

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FUTURE DECORATION GROUP CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FUTURE DECORATION GROUP CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ฟิวเจอร์ เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

311 ซอยลาซาล 46 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ฟิวเจอร์ เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

311 ซอยลาซาล 46 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้