แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล UNITED LEATHER PRODUCT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115554017702
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ธ.ค. 2554 (10 ปี 1 เดือน 20 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000,000
มูลค่าบริษัท 254,797,314 บาท (254.8% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการ ทำเครื่องใช้จากหนัง เช่น กระเป๋า และโรงงานฟอกหนัง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอ็มบีพี เลเธอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด

เทพอินทราชัย แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เจทีที พลัส อินดัสเทรียล จำกัด

ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 40,554563,360452,65916,911
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,52373,02459,3214,993
สมุทรปราการ 2,91231,65916,8121,267
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

25,258330,638311,36612,118
TSIC : 15121

15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

133331785

เครดิตทางการค้า บริษัท ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 40,554563,360452,65916,911
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,52373,02459,3214,993
สมุทรปราการ 2,91231,65916,8121,267
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

25,258330,638311,36612,118
TSIC : 15121

15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

133331785

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม UNITED LEATHER PRODUCT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น UNITED LEATHER PRODUCT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จำกัด

1015 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จำกัด

1015 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้